Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

ADMINISTRATOR DANYCH I ODBIORCY

Administratorem danych osobowych, a więc podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania dla celów związanych ze skorzystaniem z formularza jest Iglotex S.A. z siedzibą w Skórczu, ul. Leśna 2, 83-220 Skórcz. Można kontaktować się z nami wysyłając korespondencję na wyżej wskazany adres. Każda inna forma kontaktu także będzie skuteczna, o ile oświadczenie woli dojdzie do naszej wiadomości w taki sposób, że będziemy mogli zapoznać się z jego treścią.

Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych z którym można się skontaktować pod adresem  . Funkcję inspektora ochrony danych pełni Pan Maciej Kaczmarski.

Administrator dochowuje wszelkich starań celem zachowania poufności pozyskanych danych, nie udostępnia ich innym podmiotom w sposób umożliwiający im wykorzystanie danych dla własnych celów, ani tym bardziej danych nie odsprzedaje. Możemy jednak korzystać z podmiotów zewnętrznych, które wspierają nas w prowadzonych działaniach na nasze zlecenie i na naszą rzecz, w szczególności jest to wsparcie w ramach IT. Dbamy jednak o to, aby podmioty te umownie były zobowiązane do zachowania najwyższych standardów w zakresie ochrony danych osobowych. W chwili, gdy nie będą już one potrzebować danych do realizacji zlecenia, to usuną te dane lub nam je zwrócą.

PRAWA KTÓRE MI PRZYSŁUGUJĄ I ZASADY PODAWANIA DANYCH

Każdemu przysługuje prawo:

Prawo dostępu - prawo do zażądania kopii posiadanych przez nas informacji dotyczących Twojej osoby;

Prawo do sprostowania - prawo do poprawiania nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które są w naszym posiadaniu a dotyczących Twojej osoby;

Prawo do bycia zapomnianym - w pewnych okolicznościach można złożyć wniosek o usunięcie przechowywanych przez nas danych;

Prawo do ograniczenia przetwarzania - w przypadku spełnienia określonych warunków prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

Prawo do sprzeciwu - prawo sprzeciwiania się niektórym rodzajom przetwarzania, takim jak na przykład marketing bezpośredni;

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu ds. ochrony danych osobowych.

Dane w każdym przypadku podajesz dobrowolnie.

CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA

Dane podane z wykorzystaniem formularza kontaktowego będziemy wykorzystać jedynie do celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie lub nadania sprawie biegu, jeżeli zwrócisz się do nas z jakimś wnioskiem. W tym wypadku podstawą prawną przetwarzania będzie prawnie uzasadniony cel jakim jest prowadzenie korespondencji i odpowiadanie na zadane nam pytania (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).

INFORMACJE O PROFILOWANIU

Podczas realizowania działań administrator nie podejmuje żadnych decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które mogłyby wywoływać skutki prawne lub w inny sposób istotnie wpływać na osoby których dane dotyczą. Korzystamy z plików cookies do celu analizy aktywności internetowej lecz w ramach tych czynności staramy się nie gromadzić danych osobowych ani żadnych informacji pozwalających na ustalenie twojej tożsamości.

PRZECHOWYWANIE DANYCH I WYCOFANIE ZGODY

Dane podane podczas wypełniania formularza kontaktowego będą przechowywane przez 6 miesięcy, chyba że z jego wykorzystaniem przekazana została nam sprawa wymagająca czasu na jej rozpatrzenie, w takim wypadku dane będziemy przechowywać do czasu jej ostatecznego rozstrzygnięcia.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Nie przekazujemy danych do państw trzecich.

Aktualności

Noworocznej tradycji musiało stać się za dość! W TV zadebiutował nowy spot reklamowy marki Proste Historie pod tytułem: "Jak jechać z Mickiewiczem?".
2 stycznia 2020
Tradycyjnie już 6 grudnia 2019 r. ekipa Iglotex wraz z gdańskimi policjantami wzięła udział w Mikołajkowej Akcji Charytatywnej.
10 grudnia 2019
W związku z połączeniem Iglotex – Łukasz sp. z o. o. z siedzibą w Porosłach oraz Iglotex Kraków sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni
22 listopada 2019