Fritar S.A.

Przedsiębiorca uzyskał pomoc w ramach programu rządowego pod nazwą:
“Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w roku 2023".

09.02.2024

Zamawiający - Przedsiębiorstwo Przemysłu Chłodniczego „FRITAR” Spółka Akcyjna, zawiadamia o unieważnieniu postępowania przetargowego dotyczącego zadania pod nazwą „Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków o moduły do produkcji energii elektrycznej na potrzeby usługowego magazynowania chłodniczego”, na podstawie postanowienia punkt IX.3 Zapytania ofertowego.

Przyczyną podjęcia decyzji o unieważnieniu w/w postępowania przetargowego jest nieuzyskanie przez Zamawiającego dofinansowania na realizację przedsięwzięcia w ramach Działania: A1.4.1 Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu; Wsparcie w zakresie przechowywania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury oraz artykułów rolno–spożywczych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Skutkiem tego dalsze prowadzenie postępowania przetargowego stało się niecelowe.

12.12.2023

W związku z dokonaną oceną otrzymanych ofert informujemy, że dwóch oferentów przestawiło równorzędne oferty. W związku z powyższym informujemy, że zostaną przeprowadzone dodatkowe rozmowy negocjacyjne w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty. O końcowym wyniku postępowania poinformujemy niezwłocznie wszystkie zainteresowane strony.

30.10.2023

W związku  prowadzonym przez P.P.Ch Fritar S.A. postępowaniem przetargowym dot. zadania pod nazwą „Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków o moduły do produkcji energii elektrycznej na potrzeby usługowego magazynowania chłodniczego” P.P.Ch Fritar S.A. informuje o wydłużeniu terminu otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez organizatora przetargu informacji o wyniku postępowania dotyczącego udzielenia publicznego dofinansowania w/w projektu, jednak nie później niż dnia 30 listopada 2023 r., o godzinie 09:00.  

25.09.2023

W związku  prowadzonym przez P.P.Ch Fritar S.A. postępowaniem przetargowym dot. zadania pod nazwą „Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków o moduły do produkcji energii elektrycznej na potrzeby usługowego magazynowania chłodniczego” P.P.Ch Fritar S.A. informuje o wydłużeniu terminu składania ofert.

Oferty należy składać do 24 października 2023 roku, do godziny 15:00.

Wobec powyższego zmianie ulega termin otwarcia ofert. Otwarcie ofert odbędzie się 31 października 2023r. o godzinie 09:00.

Miejsce składania i otwarcia ofert oraz pozostałe warunki dotyczące składania ofert nie ulegają zmianie.

09.09.2023

W związku  prowadzonym przez P.P.Ch Fritar S.A. postępowaniem przetargowym dot. zadania pod nazwą „Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków o moduły do produkcji energii elektrycznej na potrzeby usługowego magazynowania chłodniczego” P.P.Ch Fritar S.A. aktualizuje poniższą dokumentację i informuje o wydłużeniu terminu składania ofert.

Zapytanie ofertowe_1_FRI_2023: plik. pdf

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 1_FRI_2023: plik .docx

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 1_FRI_2023: plik .doc

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 1_FRI_2023: plik .pdf

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego 1_FRI_2023: plik .pdf


Oferty należy składać do 03 października 2023 roku, do godziny 15:00.

Wobec powyższego zmianie ulega termin otwarcia ofert. Otwarcie ofert odbędzie się 10 października 2023 r. o godzinie 09:00.

Miejsce składania i otwarcia ofert oraz pozostałe warunki dotyczące składania ofert nie ulegają zmianie.

PYTANIA I ODPOWIEDZI:30.08.2023

W związku  prowadzonym przez P.P.Ch Fritar S.A. postępowaniem przetargowym dot. zadania pod nazwą „Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków o moduły do produkcji energii elektrycznej na potrzeby usługowego magazynowania chłodniczego” P.P.Ch Fritar S.A. informuje o wydłużeniu terminu składania ofert.

Oferty należy składać do 18 września 2023 roku, do godziny 15:00.

Wobec powyższego zmianie ulega termin otwarcia ofert. Otwarcie ofert odbędzie się 21 września 2023r. o godzinie 09:00.

Miejsce składania i otwarcia ofert oraz pozostałe warunki dotyczące składania ofert nie ulegają zmianie.

Ponadto P.P.Ch Fritar S.A. prosi o kierowanie wszystkich ewentualnych pytań do przedmiotu zadania, w tym sporządzonej dokumentacji (w tym wzoru umowy o roboty budowlane na wykonanie inwestycji) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 września 2023 roku, do godziny 15.00, na adres e-mail r.niewola@iglotex.com.pl

Zastrzega się prawo do nieudzielenia odpowiedzi na pytania zadane po powyższym terminie.

Udzielenie odpowiedzi przez P.P.Ch Fritar S.A. na złożone przez oferentów pytania nastąpi w terminie do dnia 9 września 2023 roku, do godziny 15.00. W tym samym terminie nastąpi ogłoszenie na stronie Grupy Kapitałowej iglotex ewentualnych zmian projektu umowy o roboty budowlane na wykonanie inwestycji.

10.08.2023

W związku z uruchomieniem w dniu 10.08.2023 procedury przetargowej przez P.P.Ch Fritar S.A. na zadanie pod nazwą „Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków o moduły do produkcji energii elektrycznej na potrzeby usługowego magazynowania chłodniczego”. Zwracamy się do zainteresowanych firm z prośbą o przedstawienie oferty na przedmiotowe zadanie. W załączeniu przesyłamy komplet dokumentacji związanej z zapytaniem ofertowym nr 1/FRI/2023. Jednocześnie informujemy, że dokumentacja techniczna istniejącej podczyszczalni ścieków oraz pokłady geodezyjne tereny pod inwestycję znajduje się w siedzibie firmy Fritar w Tarnowie ul. Sadowa 29 i mogą być udostępnione na Wasze życzenie. Wszelkie pytania i informację prosimy zgłaszać e-mail pod adres r.niewola@iglotex.com.pl oraz numeru telefonu 608 096 207. 

Wszystkie informacje znajdują się na stronie www.iglotex.pl w zakładce przetargi.

Zapytanie ofertowe_1_FRI_2023: plik. pdf

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 1_FRI_2023: plik .docx

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 1_FRI_2023: plik .doc

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 1_FRI_2023: plik .pdf

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego 1_FRI_2023: plik .pdf

 

26.09.2022

Ogłoszenie o wstępnych Konsultacjach Rynkowych związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: Rozbudowę podczyszczalni ścieków na terenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Chłodniczego „FRITAR” S.A. przy ul. Sadowej 29 w Tarnowie w celu uzyskania lepszej jakości ścieków i ich energetycznego wykorzystania pod potrzeby magazynowania chłodniczego

Regulamin wstępnych konsultacji rynkowych

Załącznik nr 2 - dane wyjściowe podczyszczalni

Zgłoszenie do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych


Zakłady produkcyjne w Tarnowie wdrożyły i wprowadziły w życie politykę etyczną, realizowaną poprzez wytyczenie zasad/istoty funkcjonowania i realizacji założonych celów na wszystkich płaszczyznach postępowania etycznego.

Nasze CREDO (Misja firmy), to przemyślane i wyrażone przez najwyższe kierownictwo ponadczasowe, zawsze aktualne zadanie do spełnienia.

Realizujemy i będziemy doskonalić działania zmierzające do uzyskiwania bezpiecznych i najwyższych jakościowo produktów gotowych, z zastosowaniem najnowszych technik zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz zasadami etycznego postępowania w biznesie.

Nasz HORYZONT (Wizja firmy), to przemyślany i wyrażony przez Najwyższe kierownictwo obraz/kierunek działania Zakładu. Ciągłe podnoszenie jakości pracy i zadowolenia pracowników, planowanie rozwoju jakości i doskonalenia kultury bezpieczeństwa żywości – przez co pośrednio podniesienie jakości ich życia, zwiększanie zadowolenia i zaufania klientów zewnętrznych (konsumentów i odbiorców) oraz zastosowanie nowoczesnych technik zarządzania Zakładem, co zagwarantuje długotrwałe i stabilne przetrwanie Zakładu na rynku i jego rozwój, oraz zapewnienie gwarancji bezpieczeństwa produkowanej żywności.

Wszystkich klientów zapraszamy do zapoznania się z programem etycznym, który znajduje się pod linkiem:
 
PROGRAM ETYCZNY FRITAR S.A. 

Tam wszyscy nasi Klienci znajdą kontakt do osoby zajmującej się rozpatrywaniem skarg w obszarze postepowania etycznego naszych pracowników np. oszustwem, korupcją, przekupstwem itp.

Kariera

Grupa Kapitałowa Iglotex to pewna marka pracodawcy. Nasza polityka personalna opiera się na założeniu, że najważniejszym kapitałem firmy są ludzie. Potencjał naszych pracowników przekłada się na rozwój firmy.

Polityka personalna

Najnowsze oferty pracy

region:
woj. Cała Polska
dział:
DZIAŁ TECHNOLOGII I ROZWOJU PRODUKTU
region:
woj. Śląskie
dział:
Logistyka Regionalna

Aktualności

Dwie główne nagrody oraz wyróżnienie w prestiżowym konkursie "Złoty Paragon 2024 - Nagroda Kupców Polskich" dla produktów Proste Historie!
27 maja 2024
Z wielką radością informujemy, że nasze “Pierogi z mięsem Proste Historie & Psi Patrol” zdobyły pierwsze miejsce w konkursie “To mi smakuje! Eksperci rekomendują” w kategorii “Produkt dla dzieci“
17 maja 2024
Z dumą informujemy, że nasz produkt “Pizza warzywna z grillowaną papryką i bazyliowym pesto” Proste Historie Vegan, zdobył srebrny medal w konkursie Good Vege 2024, w kategorii WEGE OBIAD!
10 maja 2024