Fritar S.A.

Przedsiębiorca uzyskał pomoc w ramach programu rządowego pod nazwą:
“Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w roku 2023".

09.02.2024

Zamawiający - Przedsiębiorstwo Przemysłu Chłodniczego „FRITAR” Spółka Akcyjna, zawiadamia o unieważnieniu postępowania przetargowego dotyczącego zadania pod nazwą „Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków o moduły do produkcji energii elektrycznej na potrzeby usługowego magazynowania chłodniczego”, na podstawie postanowienia punkt IX.3 Zapytania ofertowego.

Przyczyną podjęcia decyzji o unieważnieniu w/w postępowania przetargowego jest nieuzyskanie przez Zamawiającego dofinansowania na realizację przedsięwzięcia w ramach Działania: A1.4.1 Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu; Wsparcie w zakresie przechowywania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury oraz artykułów rolno–spożywczych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Skutkiem tego dalsze prowadzenie postępowania przetargowego stało się niecelowe.

12.12.2023

W związku z dokonaną oceną otrzymanych ofert informujemy, że dwóch oferentów przestawiło równorzędne oferty. W związku z powyższym informujemy, że zostaną przeprowadzone dodatkowe rozmowy negocjacyjne w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty. O końcowym wyniku postępowania poinformujemy niezwłocznie wszystkie zainteresowane strony.

30.10.2023

W związku  prowadzonym przez P.P.Ch Fritar S.A. postępowaniem przetargowym dot. zadania pod nazwą „Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków o moduły do produkcji energii elektrycznej na potrzeby usługowego magazynowania chłodniczego” P.P.Ch Fritar S.A. informuje o wydłużeniu terminu otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez organizatora przetargu informacji o wyniku postępowania dotyczącego udzielenia publicznego dofinansowania w/w projektu, jednak nie później niż dnia 30 listopada 2023 r., o godzinie 09:00.  

25.09.2023

W związku  prowadzonym przez P.P.Ch Fritar S.A. postępowaniem przetargowym dot. zadania pod nazwą „Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków o moduły do produkcji energii elektrycznej na potrzeby usługowego magazynowania chłodniczego” P.P.Ch Fritar S.A. informuje o wydłużeniu terminu składania ofert.

Oferty należy składać do 24 października 2023 roku, do godziny 15:00.

Wobec powyższego zmianie ulega termin otwarcia ofert. Otwarcie ofert odbędzie się 31 października 2023r. o godzinie 09:00.

Miejsce składania i otwarcia ofert oraz pozostałe warunki dotyczące składania ofert nie ulegają zmianie.

09.09.2023

W związku  prowadzonym przez P.P.Ch Fritar S.A. postępowaniem przetargowym dot. zadania pod nazwą „Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków o moduły do produkcji energii elektrycznej na potrzeby usługowego magazynowania chłodniczego” P.P.Ch Fritar S.A. aktualizuje poniższą dokumentację i informuje o wydłużeniu terminu składania ofert.

Zapytanie ofertowe_1_FRI_2023: plik. pdf

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 1_FRI_2023: plik .docx

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 1_FRI_2023: plik .doc

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 1_FRI_2023: plik .pdf

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego 1_FRI_2023: plik .pdf


Oferty należy składać do 03 października 2023 roku, do godziny 15:00.

Wobec powyższego zmianie ulega termin otwarcia ofert. Otwarcie ofert odbędzie się 10 października 2023 r. o godzinie 09:00.

Miejsce składania i otwarcia ofert oraz pozostałe warunki dotyczące składania ofert nie ulegają zmianie.

PYTANIA I ODPOWIEDZI:30.08.2023

W związku  prowadzonym przez P.P.Ch Fritar S.A. postępowaniem przetargowym dot. zadania pod nazwą „Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków o moduły do produkcji energii elektrycznej na potrzeby usługowego magazynowania chłodniczego” P.P.Ch Fritar S.A. informuje o wydłużeniu terminu składania ofert.

Oferty należy składać do 18 września 2023 roku, do godziny 15:00.

Wobec powyższego zmianie ulega termin otwarcia ofert. Otwarcie ofert odbędzie się 21 września 2023r. o godzinie 09:00.

Miejsce składania i otwarcia ofert oraz pozostałe warunki dotyczące składania ofert nie ulegają zmianie.

Ponadto P.P.Ch Fritar S.A. prosi o kierowanie wszystkich ewentualnych pytań do przedmiotu zadania, w tym sporządzonej dokumentacji (w tym wzoru umowy o roboty budowlane na wykonanie inwestycji) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 września 2023 roku, do godziny 15.00, na adres e-mail r.niewola@iglotex.com.pl

Zastrzega się prawo do nieudzielenia odpowiedzi na pytania zadane po powyższym terminie.

Udzielenie odpowiedzi przez P.P.Ch Fritar S.A. na złożone przez oferentów pytania nastąpi w terminie do dnia 9 września 2023 roku, do godziny 15.00. W tym samym terminie nastąpi ogłoszenie na stronie Grupy Kapitałowej iglotex ewentualnych zmian projektu umowy o roboty budowlane na wykonanie inwestycji.

10.08.2023

W związku z uruchomieniem w dniu 10.08.2023 procedury przetargowej przez P.P.Ch Fritar S.A. na zadanie pod nazwą „Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków o moduły do produkcji energii elektrycznej na potrzeby usługowego magazynowania chłodniczego”. Zwracamy się do zainteresowanych firm z prośbą o przedstawienie oferty na przedmiotowe zadanie. W załączeniu przesyłamy komplet dokumentacji związanej z zapytaniem ofertowym nr 1/FRI/2023. Jednocześnie informujemy, że dokumentacja techniczna istniejącej podczyszczalni ścieków oraz pokłady geodezyjne tereny pod inwestycję znajduje się w siedzibie firmy Fritar w Tarnowie ul. Sadowa 29 i mogą być udostępnione na Wasze życzenie. Wszelkie pytania i informację prosimy zgłaszać e-mail pod adres r.niewola@iglotex.com.pl oraz numeru telefonu 608 096 207. 

Wszystkie informacje znajdują się na stronie www.iglotex.pl w zakładce przetargi.

Zapytanie ofertowe_1_FRI_2023: plik. pdf

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 1_FRI_2023: plik .docx

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 1_FRI_2023: plik .doc

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 1_FRI_2023: plik .pdf

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego 1_FRI_2023: plik .pdf

 

26.09.2022

Ogłoszenie o wstępnych Konsultacjach Rynkowych związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: Rozbudowę podczyszczalni ścieków na terenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Chłodniczego „FRITAR” S.A. przy ul. Sadowej 29 w Tarnowie w celu uzyskania lepszej jakości ścieków i ich energetycznego wykorzystania pod potrzeby magazynowania chłodniczego

Regulamin wstępnych konsultacji rynkowych

Załącznik nr 2 - dane wyjściowe podczyszczalni

Zgłoszenie do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych


Zakłady produkcyjne w Tarnowie wdrożyły i wprowadziły w życie politykę etyczną, realizowaną poprzez wytyczenie zasad/istoty funkcjonowania i realizacji założonych celów na wszystkich płaszczyznach postępowania etycznego.

Nasze CREDO (Misja firmy), to przemyślane i wyrażone przez najwyższe kierownictwo ponadczasowe, zawsze aktualne zadanie do spełnienia.

Realizujemy i będziemy doskonalić działania zmierzające do uzyskiwania bezpiecznych i najwyższych jakościowo produktów gotowych, z zastosowaniem najnowszych technik zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz zasadami etycznego postępowania w biznesie.

Nasz HORYZONT (Wizja firmy), to przemyślany i wyrażony przez Najwyższe kierownictwo obraz/kierunek działania Zakładu. Ciągłe podnoszenie jakości pracy i zadowolenia pracowników, planowanie rozwoju jakości i doskonalenia kultury bezpieczeństwa żywości – przez co pośrednio podniesienie jakości ich życia, zwiększanie zadowolenia i zaufania klientów zewnętrznych (konsumentów i odbiorców) oraz zastosowanie nowoczesnych technik zarządzania Zakładem, co zagwarantuje długotrwałe i stabilne przetrwanie Zakładu na rynku i jego rozwój, oraz zapewnienie gwarancji bezpieczeństwa produkowanej żywności.

Wszystkich klientów zapraszamy do zapoznania się z programem etycznym, który znajduje się pod linkiem:
 
PROGRAM ETYCZNY FRITAR S.A. 

Tam wszyscy nasi Klienci znajdą kontakt do osoby zajmującej się rozpatrywaniem skarg w obszarze postepowania etycznego naszych pracowników np. oszustwem, korupcją, przekupstwem itp.